O mikroregióne

Čaradice

Prírodné podmienky
Obec Čaradice sa rozprestiera na svahoch Pohronského Inovca v blízkosti Čaradického potoka. Okolie obce je bohaté na rozsiahle dubové a bukové lesy vhodné na turistiku, poľovníctvo a hubárčenie. Katastrom obce prechádza zelená turistická trasa na Veľký Inovec, ktorý poskytuje úžasný výhľad na široké okolie. Dopravná dostupnosť obce je výborná z rýchlostnej cesty R1 zjazdom číslo osemdesiat, ktorý je od obce vzdialený necelý kilometer.

Kultúrno-historické pamiatky
História obce Čaradice je úzko spätá s benediktínskym kláštorom v Hronskom Beňadiku, ktorý založil Gejza I. v roku 1075. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1209 a spomína sa v bule pápeža Inocenta III., ktorou vymedzil majetok Svätobeňadického opátstva. Najvýznamnejšou kultúrno-historickou pamiatkou obce je rímsko-katolícky kostol zasvätený Panne Márii Pomocnici kresťanov, z roku 1949. Vo vnútri kostola je umiestnená pamätná tabuľa venovaná padlým hrdinom počas I. svetovej vojny. V okolí kostola sa nachádzajú aj zrekonštruované sochy: sv. Vendelína, Panny Márie, Trojičný a Mariánsky stĺp. Medzi najvýznamnejšie osobnosti, spojené s obcou Čaradice, sa zaraďuje dôstojný pán Michal Valach, ktorý sa pričinil o výstavbu kostola v obci a je pochovaný na miestnom cintoríne. V obci žil aj známy studniar František Valašik a rezbár Jozef Gregás, ktorého diela vlastnia múzeá v Nitre, Trnave a v Bratislave.

Realizované projekty
V obci Čaradice boli z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2007 – 2013, cez Os 4 Leader, podporené dva projekty, ktoré pomohli zlepšiť kvalitu života v obci. Vybudovalo sa viacúčelové športové ihrisko a revitalizovalo sa centrum obce. Pozitívna reakcia obyvateľov na realizáciu projektov svedčí o ich využiteľnosti v súčasnej dobe ako i v budúcnosti.

Prvá písomná zmienka: 1209

Červený Hrádok

Prírodné podmienky
Obec Červený Hrádok, vzdialená 11 km od okresného mesta Zlaté Moravce, sa nachádza v mierne pahorkatinovom teréne, v údolí vodného toku Širočina. Nadmorská výška v obci má rozpätie 170 – 220 m n. m. Poľnohospodársky ráz krajiny je dotváraný ornou pôdou a vinohradmi. Pestovanie vínnej révy má v obci dlhoročnú tradíciu. Cykloturistika a spoznávanie okolitej prírody počas prechádzok predstavujú možnosti trávenia voľného času pre návštevníkov.

Kultúrno-historické pamiatky
Najstaršie stopy osídlenia Červeného Hrádku siahajú do mladšej doby kamennej, kedy sa tu usadili prví obyvatelia. V písomných listinách sa obec prvýkrát spomína v roku 1386 ako „Vörösvár“, v preklade Červený hrad. V tom čase bola majetkom gýmešského panstva rodu Forgáčovcov. V centrálnej časti obce sa nachádza rímskokatolícky neoklasicistický kostol sv. Juraja z roku 1902. Pred kostolom je umiestnená klasicistická plastika z roku 1835, ktorá na štvorcovom piedestáli znázorňuje Krista opretého rukou o jedno koleno v sede. Zaujímavé sú aj drobné sakrálne stavby a sochy znázorňujúce sv. Urbana, sv. Jána Nepomuckého z roku 1820 a socha sv. trojice z roku 1894. Popri cestách sa nachádzajú prícestné kríže z rokov 1899 a 1927. K významným rodákom obce patria Gejza Rintel, sochár a architekt; Július Šabík, vojenský letec; František Vnuk, historik a pedagóg; Vincent Šabík, prekladateľ a literárny kritik.

Realizované projekty
Obec Červený Hrádok bola úspešná pri realizácii projektov prostredníctvom metódy Leader, ktorá sa prvýkrát uplatňovala na území Slovenska a tvorila súčasť Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013. V obci sa vybudovalo multifunkčné športové ihrisko a zrekonštruoval sa park s amfiteátrom. Finančná podpora bola využitá i na dostavbu chodníka popri hlavnej ceste.

Prvá písomná zmienka: 1386

Čierne Kľačany

Prírodné podmienky
V severnej časti podunajskej pahorkatiny v údolí potoka Širočina sa rozprestiera obec Čierne Kľačany. Okoliu obce dominuje poľnohospodárska pôda a tradíciu má v obci aj pestovanie viniča. Vína od miestnych vinohradníkov získavajú ocenenia na rôznych degustáciách a súťažiach. V severovýchodnej časti, v blízkosti Pohronského Inovca, sa nachádzajú kameňolom a turistické chodníky vhodné na prechádzky v prírode, poľovníctvo, hubárčenie a zber lesných plodov. Mesto Zlaté Moravce je vzdialené necelé 4 km od centra obce.

Kultúrno-historické pamiatky
Osídlenie v obci Čierne Kľačany sa datuje do mladšej doby kamennej, kedy tu vznikali prvé sídliská. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1209 ako „Villa Chelecen“, ktorá sa spomína v bule pápeža Inocenta III. Dominantou obce je barokový kostol Krista Kráľa, ktorého základy siahajú do roku 1777 a ktorý bol prestavaný v roku 1948. Z ostatných sakrálnych pamiatok sa v obci a v jej okolí nachádzajú socha sv. Jána Nepomuckého a kaplnka sv. Urbana. V roku 1974 sa v blízkosti obce našiel významný archeologický nález – Veľkomoravská pyxida, ktorú údajne na naše územie priniesli sv. Cyril a Metod ako dar kniežaťu Rastislavovi. Na ich pamiatku je v blízkosti kostola postavené súsošie vierozvestcov. K významným rodákom z obce sa zaraďujú kňazi Vincent Malý a Alojz Martinec, ktorí zastávali dôležité cirkevné funkcie. Rodákom z obce je aj Stanislav Bajaník, riaditeľ Krajanského múzea Matice slovenskej v Bratislave.

Realizované projekty
Miestna akčná skupina Občianske združenie pre rozvoj mikroregiónu „Požitavie – Širočina“ podporila v obci Čierne Kľačany realizáciu viacerých projektov. Vybudovalo sa viacúčelové športové ihrisko, vymenili sa okná a dvere na budove kultúrneho domu a domu smútku, revitalizoval sa park so spevnenou plochou a prvkami detského ihriska v strede obce. Taktiež tu bolo zriadené Múzeum dobrovoľných hasičov mikroregiónu Požitavie – Širočina z projektu nadnárodnej spolupráce.

Prvá písomná zmienka: 1209

Choča

Prírodné podmienky
Obec Choča leží v podunajskej pahorkatine v povodí Čerešňového potoka, ktorý je prítokom rieky Žitavy. Okolie obce je odlesnené, čím sa vytvoril priestor pre intenzívnu poľnohospodársku činnosť. V okolí obce sa pestujú najmä obilniny, olejniny, cukrová repa a zelenina. Turisti môžu relaxovať najmä pri prechádzkach prírodou alebo pri nenáročných výletoch na bicykli. Obec je výborne dostupná z rýchlostnej cesty R1, zjazdom číslo 62 smerom na obec Beladice.

Kultúrno-historické pamiatky
Prvá písomná zmienka o obci Choča je z roku 1172, kedy patrila do benediktínskeho opátstva. Postupne obec získali panstvá rôznych šľachtických rodín ako napr. Forgáčovci, Matúš Čák Trenčiansky, Paluškovci a Migazziovci. V srdci obce sa nachádza rímskokatolícky kostol zasvätený Ružencovej Panne Márii z roku 1960, ktorý patrí medzi dominanty obce a je centrom komunitného života. Návštevníci môžu obdivovať aj iné sakrálne pamiatky v obci. Pri kostole je umiestnená socha sv. Jána Nepomuckého z roku 1764. Dobré meno obce Choča šíria najmä športovci. V obci sa narodil Jozef Lohyňa, zápasník a olympionik; Ľubomír Lohyňa, tréner; Vladimír Paluška, kulturista a Ján Rosinský, futbalista a tréner.

Realizované projekty
V obci Choča sa v programovom období 2007 – 2013 úspešne zrealizovali viaceré investičné projekty. Klubové priestory v rámci futbalového areálu prešli modernizáciou, na budove kultúrneho domu a obecného úradu sa vymenili okná a dvere a taktiež sa skultúrnilo verejné priestranstvo pred obecným úradom. Spokojnosť občanov so zrealizovanými projektami dokumentuje ich časté využitie.

Prvá písomná zmienka: 1172

Malé Vozokany

Prírodné podmienky
Osem kilometrov južne od okresného mesta Zlaté Moravce je vzdialená malebná dedinka Malé Vozokany. Údolie potoka Širočina a mierne zvlnený pôdny reliéf podunajskej pahorkatiny poskytovali od nepamäti výborné podmienky pre osídlenie tejto oblasti. Poľnohospodárstvo má v obci dlhoročnú tradíciu, pričom v posledných rokoch sa do popredia dostáva aj ovocinárstvo. V južnej časti katastra obce, v blízkosti kaštieľa, sa nachádza rozľahlý park a tiež lesík vhodný na hubárčenie a turistiku.

Kultúrno-historické pamiatky
Osídlenie v okolí obce Malé Vozokany sa datuje do mladšej doby kamennej, z ktorej sa tu našlo niekoľko archeologických nálezov. Najvýznamnejším je objav sošky Venuše, ktorá drží oboma rukami pred sebou nádobu. Prvá písomná zmienka o obci je z čias panovania Ondreja II., z roku 1209, kedy niesla obec názov „Wezeken“. Dôležitou kultúrno-historickou pamiatkou v obci je neobarokový kaštieľ rodiny Botkovcov z roku 1904, ktorý slúži pre potreby Slovenskej akadémie vied v Nitre. V obci sa nachádza ešte jeden kaštieľ – zemianska kúria, z roku 1710, ktorý dala postaviť župa pre podžupana Pavla Bacskádyho. V roku 2010 sa začalo s rekonštrukciou tejto kúrie. Pre návštevníkov sú zaujímavé tiež sakrálne stavby: kostol sv. Anny, hrobka rodiny Botkovcov, socha sv. Jána Nepomuckého, socha Sedembolestnej Panny Márie a iné.

Realizované projekty
Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 prostredníctvom Osi 4 Leader podporil rekonštrukciu kultúrneho domu na budovu centra voľného času. Rekonštrukcia taktiež prebehla na budove obecného úradu, súčasťou ktorej bolo vybudovanie spevnených parkovacích plôch v centre obce. Posledným podporeným projektom v Malých Vozokanoch bola výstavba sociálneho zariadenia v dome smútku.

Prvá písomná zmienka: 1209

Nemčiňany

Prírodné podmienky
Obec Nemčiňany sa rozprestiera v severnej časti Pohronskej pahorkatiny v doline potoka Rohožnica. Prírodné podmienky okolia obce sú veľmi rozmanité. Poľnohospodárske polia a dubové lesy sú domovom pre vysokú i nízku divú zver a miestna vodná nádrž slúži pre potreby športových rybárov. Významnú rolu v živote miestnych obyvateľov zohráva vinohradníctvo a ovocinárstvo. Vzdialenosť k najbližšiemu mestu, k Zlatým Moravciam, je 12 km. V susedstve obce bola vybudovaná atómová elektráreň Mochovce.

Kultúrno-historické pamiatky
Územie patriace v súčasnosti k obci Nemčiňany bolo prvýkrát osídlené už v staršej dobe kamenej, čoho dôkazom sú rôzne archeologické nálezy. Najvýznamnejším archeologickým artefaktom je plochá plastika ženy. V písomných prameňoch sa obec „Nenchez“ prvýkrát spomína v roku 1232. V tom čase prijal Kráľ Ondrej II. obyvateľov tejto obce do služby na kráľovskom dvore vydaním tzv. kráľovskej listiny. Dominantou, týčiacou sa na kopci nad obcou, je rímsko-katolícky kostol sv. Michala archanjela z 13. stor., ktorý bol postavený v románskom slohu a v roku 1720 bol zbarokizovaný. V obci sa tiež nachádzajú rôzne sochy Panny Márie, sochy svätých a pomník padlým občanom v I. a II. svetovej vojne.

Realizované projekty
Kvalitu života obyvateľov obce Nemčiňany zlepšili projekty realizované vo viacerých oblastiach. Budova bývalej materskej školy bola prestavaná na budovu spoločenského významu, v ktorej našlo svoje miesto obecné múzeum a zároveň sú v nej priestory pre organizovanie menších rodinných osláv. Pod kostolom sa vybudovala zelená oddychová zóna s viacerými parkovacími miestami a priestorom pre oddych v prírode. Bezpečnosť chodcov zvýšila výstavba chodníka popri ceste III. triedy medzi Zlatými Moravcami a Levicami.

Prvá písomná zmienka: 1232

Nevidzany

Prírodné podmienky
Obec Nevidzany leží v severozápadnej časti Pohronskej pahorkatiny na sútoku Podegerského potoka a potoka Širočina. Vo východnej časti katastra obce sa rozprestiera rybník obkolesený lesmi, ktoré sú vhodným miestom na turistiku, hubárčenie a poľovníctvo. V areáli vinohradov sa nachádza penzión a vínna pivnica, v rámci ktorej majú návštevníci možnosť ochutnať a zakúpiť si kvalitné vína ocenené regionálnou značkou kvality.

Kultúrno-historické pamiatky
Prvý obyvatelia sa v tejto oblasti usádzajú už v staršej dobe kamennej, o čom svedčí nález silexového oštepu. V písomných prameňoch sa obec „Newic“ spomína v Zoborských listinách z roku 1113. V tomto období patrila obec do Zoborského opátstva. V obci sa nachádza kostol obrátenia sv. Pavla apoštola z roku 1943. Spomienka na pôvodný kostol, ktorý bol v roku 1935 rozobratý, sa zachovala len v podobe oporného kameňa s náboženským textom v latinskom jazyku. Ďalšími sakrálnymi pamätihodnosťami v obci sú socha sv. Jána Nepomuckého z roku 1855, kaplnka Lurdskej Panny Márie a kaplnka sv. Urbana. Pamiatkou na slovensko–maďarskú štátnu hranicu z obdobia II. svetovej vojny je kaplnka Panny Márie z 19. stor. pri hlavnej ceste smerom na mesto Vráble.

Realizované projekty
Spolupráca obce Nevidzany a miestnej akčnej skupiny Požitavie – Širočina sa pretavila do realizácie úspešných projektových zámerov na zvýšenie kvality života obyvateľov obce. Futbalový areál prešiel komplexnou rekonštrukciou, pričom sa docielilo prehĺbenie záujmu detí o športové aktivity. Nevyhovujúci stav chodníkov v obci pomohla riešiť rekonštrukcia centra obce, v rámci ktorej sa vybudovalo viacero parkovacích miest a položila sa nová dlažba na chodníky. Miestna akčná skupina Požitavie – Širočina v rámci projektu spolupráce nad obcou vybudovala vyhliadkovú vežu vysokú necelých 20 metrov.

Prvá písomná zmienka: 1113

Nová Ves nad Žitavou

Prírodné podmienky
Obec Nová Ves nad Žitavou, s rozlohou 1 017 ha, sa rozprestiera na rozmedzí Žitavskej a Pohronskej pahorkatiny, na nive rieky Žitavy. V katastri obce sa nachádza malebný rybník, ktorý radi navštevujú športoví rybári. Svahy kopcov sú vysadené viničom a vinohradníctvo tu má bohatú tradíciu. Veľmi zaujímavé je aj pútnické miesto „Studnička“, zasvätené Panne Márii Kráľovnej. Každoročne sa tu konajú náboženské obrady a púte, pričom veriaci vyhľadávajú aj prírodný prameň s krištáľovo čistou vodou.

Kultúrno-historické pamiatky
V obci boli v minulosti vybudované tri kaštiele, z ktorých každý bol postavený v inom slohu. Pôvodne barokový kaštieľ z 18. storočia dal postaviť gróf Jozef Berchtold. Neorokokový kaštieľ zo začiatku 19. storočia bol vybudovaný na podnet baróna Jozefa Seréniho. Tretí kaštieľ dal v roku 1872 vystavať zemepán Ján Klobušický. Pri kaštieľoch boli vysadené rozsiahle parky a šľachtické rody medzi sebou súperili o najkrajší park. Nad potokom Drevenica je vybudovaný Turecký most ako jedinečná architektonická pamiatka z 15. storočia. Dominantou obce je tiež rímskokatolícky kostol sv. Tomáša Becketa z roku 1789. Významní rodáci z obce sú herec Anton Korenči a akademický maliar František Studený.

Realizované projekty
Výstavba viacúčelového športového ihriska, modernizácia šatní na futbalovom ihrisku, výmena okien a dverí na obecnom úrade ako aj revitalizácia parku pri kaštieľoch spojená s rekonštrukciou chodníkov prispeli k plnohodnotnejšiemu spoločenskému a športovému životu obyvateľov obce. Zrealizované projekty poskytujú výborné predpoklady pre organizovanie rôznych podujatí v rámci športového areálu, kultúrneho domu alebo chráneného územia parku nielen pre občanov obce ale aj pre turistov z blízkeho či širokého okolia.

Prvá písomná zmienka: 1229

Slepčany

Prírodné podmienky
Obec Slepčany leží na žitavskej pahorkatine v povodí rieky Žitava. Okolie obce sa vyznačuje rovinným až mierne zvlneným reliéfom. Nadmorská výška katastrálneho územia sa pohybuje v rozpätí od 150 – 210 m n. m., čo dáva obci predpoklady pre rozvoj poľnohospodárstva a vinohradníctva. V severnej časti obce sa nachádza vodná nádrž, ktorá je vhodná na rybolov, plávanie a v zimných mesiacoch na korčuľovanie. Okresné mesto Zlaté Moravce je vzdialené 10 km severným smerom.

Kultúrno-historické pamiatky
História osídlenia v katastri obce Slepčany siaha do neskorej doby kamennej, kedy tu boli vybudované viaceré sídliská. V písomných prameňoch sa obec „Selepchen“ spomína v roku 1165, kedy uhorský šľachtic Forcos daroval obec Svätobeňadickému opátstvu. Centrálnej časti obce dominuje neoklasický kostol sv. Jána Nepomuckého, ktorý bol postavený v rokoch 1880 – 1881. Pri vstupe do kostola môžu návštevníci vzhliadnuť pamätnú dosku s podobizňou arcibiskupa a prímasa Uhorska, Juraja Selepčéniho-Pohronca, ktorý sa narodil v obci v roku 1595. Obec je bohatá na sakrálne pamiatky a to najmä na kaplnky. Vo vinohradoch je situovaná kaplnka sv. Urbana – patróna vinohradníkov a v obci nachádzame kaplnku sv. Sebastiána, kaplnku sv. Jozefa a kaplnku Panny Márie.

Realizované projekty
Rozvojové zámery obce Slepčany podporené z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 cez Os 4 Leader mali inovatívny charakter a prispeli k skvalitneniu spolkovej činnosti. Dobrovoľný hasičský zbor získal novú budovu hasičskej zbrojnice ako miesto pre rozvoj aktivít jeho členov. Zrekonštruované verejné priestranstvo v centre obce ponúka širokú škálu realizácie voľno-časových aktivít pre všetky vekové kategórie obyvateľov – od mládeže, cez mladé rodiny až po seniorov.

Prvá písomná zmienka: 1165

Tajná

Prírodné podmienky
Malebná obec Tajná, ktorá je vzdialená od mesta Vráble necelých 6 km, patrí administratívne do okresu Nitra. Mierne zvlnený reliéf poľnohospodárskej krajiny rozprestierajúci sa na Hronskej pahorkatine v údolí vodného toku Širočina s nadmorskou výškou od 160 – 243 m n. m. má predpoklady pre rozvoj poľnohospodárstva, sadovníctva, lesníctva, poľovníctva, turistiky, hubárčenia a vinohradníctva. V posledných rokoch sa darí najmä pestovaniu vínnej révy v novovybudovanej prevádzke „vinárstva Tajná“.

Kultúrno-historické pamiatky
Obec Tajná sa v histórii prvýkrát spomína v roku 1075, o čom svedčí zakladajúca listina beňadického opátstva, avšak archeologické nálezy dokumentujú, že obyvatelia v tejto lokalite žili už od mladšej doby kamenej. Cirkevným centrom obce je kostol Všetkých svätých z roku 1749, ktorý bol postavený v barokovom štýle, na základoch starého kostolíka z roku 1332. Zo sakrálnych pamiatok v obci možno spomenúť ešte sochu sv. Jána Nepomuckého, Mariánsky stĺp a sochu sv. Jána. V areáli cintorína sa nachádza barokovo-klasicistická kaplnka z polovice 18. storočia, drevená zvonica a hrobka rodiny Révayovcov. Obec je bohatá tiež na svetské pamiatky. Pri obecnom úrade môžu návštevníci obdivovať barokovo-klasicistický kaštieľ rodu Révayovcov z roku 1840 s parkom, v ktorom sú vysadené exotické dreviny. V obci Tajná sa narodil významný ochranár prírody a krajinár Július Matis.

Realizované projekty
Pri čerpaní finančných prostriedkov z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 prostredníctvom Osi 4 Leader bola obec Tajná veľmi úspešná. V rámci športového areálu bolo vybudované viacúčelové športové ihrisko. Centrum obce zdobí nové verejné priestranstvo s množstvom lavičiek a oddychových miest. V závere programového obdobia bol zrekonštruovaný dom smútku a vybudované sociálne zariadenie.

Prvá písomná zmienka: 1075

Tekovské Nemce

Prírodné podmienky
Najvýchodnejšou obcou mikroregiónu „Požitavie – Širočina“ je obec Tekovské Nemce. Kataster obce má hornatý charakter a nachádza sa tu najvyšší bod regiónu, vrch Veľký Inovec. Z rozhľadne Veľkého Inovca, ktorá má výšku 901 m n. m. je nádherný výhľad na blízke i ďaleké okolie a taktiež sa tu môžu turisti občerstviť v turistickej chate. Okolité lesy sú vhodné najmä na hubárčenie, prechádzky v prírode a poľovačky. Miestni obyvatelia sa snažia o obnovu tradície pestovania viniča.

Kultúrno-historické pamiatky
Najstaršie stopy osídlenia tejto oblasti siahajú do mladšej doby kamenej, z ktorej sa tu našlo niekoľko archeologických artefaktov. Prvá písomná zmienka o obci z roku 1265 spomína obec „Nempty!, ktorá patrila miestnym zemanom, ako aj opátstvu vo Svätom Beňadiku. V obci dominuje rímsko-katolícky barokový kostol Všechsvätých, z 18. storočia, postavený na mieste pôvodného gotického kostola. V obci sa taktiež nachádza klasicistická kaplnka Bolestnej Panny Márie zo začiatku 19. stor. a trojičný stĺp z roku 1875. V strede obce môžu návštevníci obdivovať pamätník padlých v I. a II. svetovej vojne. Medzi významných rodákov z obce zaraďujeme publicistu a redaktora, Tibora Korbella a bankára, diplomata a pedagóga, Vladimíra Valacha. V obci v minulosti pôsobil bernolákovský spisovateľ Michal Mauchs.

Realizované projekty
Kvalita života obyvateľov obce Tekovské Nemce sa počas implementácie Integrovanej stratégie rozvoja územia mikroregiónu „Požitavie – Širočina“ výrazne zvýšila. V obci bolo vybudované viacúčelové športové ihrisko a v jeho blízkosti taktiež oddychová zóna s prvkami detského ihriska. Prostredníctvom opatrenia Obnova a rozvoj obcí sa postavila spevnená plocha s amfiteátrom a zelená oáza na futbalovom ihrisku.

Prvá písomná zmienka: 1265

Tesárske Mlyňany

Prírodné podmienky
Obec Tesárske Mlyňany ja najväčšou obcou mikroregiónu „Požitavie – Širočina“ a leží na nive a terase rieky Žitava. Pôdny fond v okolí obce sa využíva k intenzívnemu poľnohospodárstvu. Turisti môžu využiť svoj voľný čas na prechádzky v prírode, lov poľnej zveri ako aj na spoznávanie krás Arboréta Mlyňany – večne zeleného parku Dr. Štefana Ambrózyho–Migazziho. V katastri obce sa nachádza časť parku – konkrétne severoamerická zóna. Blízkosť okresného mesta Zlaté Moravce a zjazdu č. 70 na Zlaté Moravce z rýchlostnej cesty R1 robí obec zaujímavou pre obyvateľov ako aj pre turistov.

Kultúrno-historické pamiatky
Okolie obce Tesárske Mlyňany bolo dôležitou oblasťou už v staršej dobe kamennej, z ktorej sa nám zachovali rôzne archeologické nálezy. Prvá písomná zmienka o obci sa datuje do roku 1075, kedy sa v zakladacej listine beňadického opátstva spomína časť obce Tesáre pod názvom „Tazzar“. Dominantou obce je kostol Zvestovania Panny Márie z roku 1760, ktorý bol postavený na mieste románskeho kostola zo 14. storočia. Okrem kostola sa medzi sakrálne pamiatky obce zaraďujú kaplnka sv. Floriána, kaplnka Sedembolestnej Panny Márie a kaplnka sv. Heleny. V kaplnke Božieho srdca Ježišovho sa každoročne, v júni, koná púť, na ktorú prichádzajú tisícky pútnikov. Na miestnom cintoríne je pochovaný biskup trnavskej diecézy, Július Gábriš, ktorý sa v roku 1913 v obci narodil.

Realizované projekty
V obci Tesárske Mlyňany boli z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, cez Os 4 Leader, podporené tri projekty, ktoré napomohli rozvoju a obnove obce. Vybudovala sa klubovňa pre spolkovú činnosť, ktorá momentálne slúži ako obecné múzeum. V centre obce sa zrevitalizoval park a zrekonštruovala sa miestna komunikácia. V obci boli tiež osadené nové autobusové zastávky, ktoré pomohli zlepšiť vzhľad obce.

Prvá písomná zmienka: 1075

Veľké Vozokany

Prírodné podmienky
V doline vodného toku Širočina na Hronskej pahorkatine leží obec Veľké Vozokany. Okolie obce je charakteristické vinohradmi, ovocnými sadmi, rozľahlými poľnohospodárskymi poliami, zvyškom dubového lesa a vodnou priehradou na toku Širočina. Návštevníci môžu tráviť voľný čas prechádzkami v prírode, lovom drobnej poľnej zveri a najmä rybolovom na miestnej priehrade. Mesto Zlaté Moravce je vzdialené necelých 8 km od centra obce.

Kultúrno-historické pamiatky
Archeologické nálezy z obdobia mladšej doby kamennej dokumentujú rušný život v tejto oblasti. Obec sa po prvýkrát spomína v písomných prameňoch v roku 1209 pod názvom „Wezeken“, kedy patrila svätobeňadickému opátstvu. Najvýznamnejšou sakrálnou pamiatkou v obci je kostol sv. Mikuláša, postavený v gotickom slohu v roku 1647. V roku 1742 bol zbarokizovaný a v 19. stor. prestavaný. Pri obci sa v roku 1652 odohrala významná bitka medzi uhorským vojskom a tureckým vojskom. Bitka sa skončila víťazstvom uhorských vojsk, avšak zahynuli v nej štyria členovia Esterházyovskej rodiny. V roku 1734 bol na mieste bitky postavený Víťazný kamenný obelisk, ktorý bol v roku 1896 nahradený sochou leva. Z obce pochádza významný slovenský filmový režisér Eliáš „Elo“ Havetta.

Realizované projekty
Obec Veľké Vozokany čerpala dotáciu z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 cez Os 4 Leader na viacero projektov. Obyvatelia obce aktívne využívajú nové multifunkčné športové ihrisko a detské ihrisko. Rekonštrukciou prešla aj budova kultúrneho domu, kde boli vymenené okná a dvere. Nový šat dostalo aj centrum obce, kde sa zrevitalizovalo verejné priestranstvo, osadili sa nové lavičky a vysadila sa nová zeleň.

Prvá písomná zmienka: 1209

Vieska nad Žitavou

Prírodné podmienky
Katastrálne územie obce Vieska nad Žitavou sa rozprestiera v doline rieky Žitava v nadmorskej výške 160 – 210 m n. m. Okolie obce je využívané na poľnohospodárske účely. V severovýchodnej časti sa rozprestiera chránený areál „Arborétum Mlyňany“, v súčasnosti v správe Slovenskej akadémie vied. V areáli Arboréta sa nachádza viac ako 2 000 druhov rastlín, 1 133 druhov motýľov a 80 druhov vtákov, čím sa zaraďuje medzi unikáty Slovenska. Arborétum je vhodné najmä na prechádzky v stále zelenej prírode a na spoznávanie rôznych druhov bylín a drevín.

Kultúrno-historické pamiatky
História osídlenia obce siaha do neskorej doby kamennej, z ktorej sa nám dochoval nález medeného sekeromlatu. Prvá písomná zmienka o obci z roku 1351 uvádza, že magister Wezzus vymenil obec s ostrihomským arcibiskupom za majetok v Malých Ludinciach. Na kopci nad dedinou sa nachádza kostol sv. Juraja, ktorý bol postavený v roku 1790 na základoch zničeného kostola z roku 1647. Zaujímavosťou kostola je krypta, ktorá slúži ako Boží hrob, pričom v minulosti sa do tejto krypty pochovávali významní predstavitelia obce. Súčasťou vnútornej výzdoby kostola je baroková podobizeň arcibiskupa Juraja Selepčéniho-Pohronca zo 17. storočia. V areáli Arboréta Mlyňany bol postavený pseudoklasicistický kaštieľ z roku 1894 s neogotickou vežou. Areál Arboréta je najväčšou atrakciou mikroregiónu a ročne ho navštívi niekoľko desiatok tisíc návštevníkov.

Realizované projekty
Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 podporil prostredníctvom implementácie Integrovanej stratégie rozvoja územia mikroregiónu „Požitavie – Širočina“ realizáciu dvoch projektových zámerov obce. Centrálnu časť obce krášli nová hasičská zbrojnica slúžiaca pre potreby miestneho dobrovoľného hasičského zboru. Verejné priestranstvo pred hasičskou zbrojnicou ponúka priestory pre kultúrno-spoločenské aktivity obyvateľov obce.

Prvá písomná zmienka: 1351

Volkovce

Prírodné podmienky
Obec Volkovce leží v doline potoka Bočovka na južných svahoch Pohronského Inovca. Väčšina pôdy v okolí obce sa využíva na poľnohospodársku prvovýrobu, pričom sa pestujú hlavne obilniny a olejniny. V severovýchodnej časti katastra obce je dubový les vhodný na hubárčenie a prechádzky v prírode. V okrajových častiach obce sú chatové osady Slance a Lukov vhodné na oddych v prírode. V centre obce rastie mohutný strom – storočná lipa.

Kultúrno-historické pamiatky
Okolie obce bolo osídlené už v staršej dobe kamennej. Z tohto obdobia sa našlo staroveké sídlisko v miestnej časti Majer. Hoci prvá písomná zmienka o obci „Wolkouch“ je z roku 1275, predpokladá sa, že obec existovala už v 11. storočí. Najstaršou zachovanou pamiatkou v obci je kostol sv. Jakuba, postavený v centre obce. Jeho presbytérium pochádza zo 14.-teho a baroková kazateľnica z 18.-teho storočia. Pôvodná gotická stavba bola v 18. storočí zbarokizovaná a v roku 1926 bola ku kostolu pristavaná veža. V cintoríne sa nachádza kaplnka sv. Jozefa patróna tesárov a stolárov. Obec je bohatá i na iné sakrálne pamiatky ako napr. kríže alebo sochy Panny Márie, ktoré dali postaviť jednotlivé rodiny z obce. Vo Volkovciach sa narodili dve významné osobnosti. Kňaz a vysokoškolský pedagóg Dr. Jozef Krajči a etnológ a historik Ladislav Mlynka.

Realizované projekty
Obec Volkovce bola aktívna pri čerpaní finančných prostriedkov z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 cez Os 4 Leader vo viacerých oblastiach. Futbalový areál bol zmodernizovaný novou tribúnou s plastovými sedačkami a pristavaná bola klubovňa pre miestnu telovýchovnú jednotu. Na obecnom úrade sa vymenili okná a dvere, čím sa docielila energetická úspora. Atraktívnym miestom sa stal parčík za kostolom, ktorý získal niekoľko ocenení a bol prezentovaný ako príklad dobrej praxe.

Prvá písomná zmienka: 1275